מאמרים

מהנדסים, אדריכלים, מעצבים, מתכנתים, מתורגמנים, כתבים טכניים, וכל עסק אחר המספק שירותים המבוססים על חומר שמוכן על פי הזמנה מלקוח כגון תוכניות, שרטוטים, יצירות, תוכנה, קוד מקור, וחומר כתוב אחר.לחזק תנאי תשלום בחוזה.
ראשית יש לסכם כל הזמנה והתקשרות במסמך בכתב שמפרט את תנאי ההתקשרות (מהות ההסכם, מועדים, ותנאי תשלום). העדר רישום של תנאי ההתקשרות חתום על ידי הצדדים הינו מתכון לבעיות.
יש לקבוע כתנאי בחוזה שזכות שימוש ו/או בעלות החומר שהוזמן יועבר למזמין רק לאחר תשלום מלוא התמורה בפועל. במידה ויש מחלוקת על התשלום בהמשך, המחלוקות גם תכלול את נושא זכויות יוצרים. המזמין מסתכן שהפרה של תנאי התשלום יחד עם שימוש בחומר יהווה גם הפרה של חוק זכות יוצרים. על פי החוק הנ”ל בית המשפט יכול לפסוק 100,000 ₪ על כל הפרה.
חוק זכויות יוצרים, תשס”ח – 2007, סעיף 56 (א): “הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים”.